BERÄTTA, LEKA, LÄSA

Läsrörelsens projekt BERÄTTA, LEKA, LÄSA var ett nära samarbete med förskolor och bibliotek om närläsning av bilderböcker med barn i åldern 1-3 år som i huvudsak finansierades av Allmänna arvsfonden. Det genomfördes från hösten 2013 till och med våren 2015 i 29 kommuner i Västmanlands, Sörmlands och Örebro län. Sakkunniga var Susanna Ekström, litteraturpedagog, f.d. universitetsadjunkt Stockholms universitet och Marianne von Baumgarten-Lindberg, redaktör och barnboksexpert. Inspirations- och utbildningskonferenser anordnades. En pedagogisk skrift togs fram som delades ut till de förskolepedagoger som deltog och till barnens föräldrar. Bilderböcker med ett rikt språk, uttrycksfulla bilder och goda pedagogiska möjligheter valdes ut. Alla barn som deltog i projektet fick den bok som avdelningen arbetade med. Böckerna och den pedagogiska skriften lämnades till föräldrarna i den egna förskolan. I anslutning till överlämnandet förklarade pedagogerna meningen med projektet. Ett mål var att nå föräldrarna med kunskapen att språkstimulans ska börja tidigt.

En kontaktperson fanns på varje deltagande småbarnsavdelning. Kontaktpersonens uppdrag i projektet var att hålla kontakt med föräldrar, bibliotek och med Läsrörelsen. Hon/han deltog i arbetet med projektet och dokumenterade vad som skedde med barnen under den process som pågick och talade med föräldrarna om detta. Kontaktpersonen deltog i de bägge halva konferensdagarna och delgav sedan de övriga i personalgruppen. I konferenserna varvades teoretiska och konkreta inslag. En fördjupning skedde från den första till den andra konferensen.

Att arbeta med närläsning (av samma bok under mycket lång tid) bland så små barn i så stor skala, har aldrig gjorts tidigare. Det samma gäller de små barnens pedagoger som ofta har enbart barnskötarutbildning och sällan får ta del av en fortbildning av den här karaktären. .

Totalt arrangerades under 2013 – 2015 30 halvdagarskonferenser för förskolepedagoger och bibliotekarier som deltog i projektet. Till det kom informationsmöten i Arboga inför varje termin för chefer inom förskolor och bibliotek, som deltog i projektet och en inledande konferens i augusti 2013 för politiker och tjänstemän.

Huvudbiblioteket i varje kommun inbjöd barn, föräldrar och förskolepedagoger till kulturaktiviteter i form av musik, teater, muntligt berättade och annat som utgick från berättande, lekande och läsande.

Läsrörelsen samarbetade med landstingen i Västmanland, Sörmland och Örebro och deras länsbibliotek. Två länsbibliotekarier och motsvarande från det tredje länet satt med i styrgruppen, liksom personer som arbetade på hög nivå med förskolor. I arbetsgruppen och i referensgruppen fanns personer med bred kunskap av barnbiblioteksverksamhet och med arbete i förskolor. Projektledare var Läsrörelsen ordförande Elisabet Reslegård, med mångårig erfarenhet av landsomfattande folkbildningskampanjer och olika projekt.

En löpande utvärdering gjordes av docent Barbro Johansson vid Centrum för konsumtionsvetenskap Handelshögskolan Göteborgs universitet och fil. dr. Sandra Hillén vid samma institution. De genomförde en etnografisk, kvalitativ följeforskning av projektet.

Böckerna som kunde väljas var: Här dansar Herr Gurka av Lennart Hellsing och Poul Ströyer, Kanel och Kanin. Dikter om kroppen av Ulf Stark och Charlotte Ramel och Gummi-Lisa hittar hem av Anna Bengtsson.