En läsande klass

Projektet En läsande klass startades på initiativ av Martin Widmark, barnboksförfattare och mellanstadielärare. Det ville uppmuntra låg- och mellanstadielärare över hela landet att avsätta 30 minuter varje skoldag till läsning och läsförståelse. Men det räcker inte att enbart läsa. Projektet ville också, utifrån den forskning som finns, tillhandahålla enkla verktyg att direkt applicera i undervisningen. Görs detta konsekvent uppnås god läsförståelse och förbättrade resultat i samtliga ämnen, menar initiativtagaren Martin Widmark.

Ett övergripande mål för projektet var att vända den negativa utvecklingen av barns och ungdomars förmåga att förstå vad de läser. 20 procent av eleverna som går ut grundskolan klarar inte de grundläggande kraven för läsförståelse. Dessa elever kan inte läsa mellan raderna och ser inte författarens icke explicit uttryckta åsikter och tankar. Det yttersta målet: att Sverige återigen ska ligga bland de främsta när det gäller läsförståelse. Projektet avslutades december 2018.

Målgruppen för den långsiktiga satsningen En läsande klass var en miljon elever som kommer i kontakt med den metod som presenteras i boken. Projektet nådde dessa elever (cirka 100 000 barn per årskull i årskurs 1-6 under fem år) genom att presentera och introducera metoden för de cirka 65 000 lärare som jobbar på landets 8 400 låg- och mellanstadieskolor, inklusive de 660 särskolorna.

Projektet möjliggjordes genom Läsrörelsens ansökan till PostkodLotteriets Kulturstiftelse som beviljades våren 2013 och genomfördes i samarbete med Junibacken. Andra samarbetspartner var bokförlagen Bonnier Carlsen, Liber, Natur & Kultur och Rabén & Sjögren. Bokförlagens bidrag bestod av arvoden till pedagoger/författare och redaktionellt arbete med den bok som togs fram till Världsbokdagen 2014. Vad gäller texter och bilder bidrog författare och illustratörer i hög grad genom att ge projektet tillgång till sina verk. Ytterligare andra samarbetspartner var de lärar- och skolledarfackliga förbunden.