Utbildning och arbete trots dyslexi

Föreningen Läsrörelsen och Insamlingsstiftelsen Dyslexifonden drev från 2003 projektet Utbildning och arbete trots dyslexi som redovisades till Allmänna arvsfonden under 2007.Projektet byggde på djupintervjuer med 40 vuxna människor med stora läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Ett projekt i samarbete med Dyslexifonden, som under arbetets gång inbjudits till olika konferenser och seminarier och nu resulterat i två böcker.

Tanken med projektet Utbildning och arbete trots dyslexi var att samla information och utveckla kunskap om varför somliga klarar sig bättre än andra trots stora läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och vilka positiva erfarenheter det är som hjälpt dem genom skoltiden och gör att de går vidare till högre studier, kvalificerade yrkesutbildningar eller ett i övrigt fungerande vuxenliv. Med ökad kännedom om vilka faktorer som är avgörande menar vi att skolmiljön kan förbättras, liksom bemötandet av och förståelse för dem som inte läser och skriver på den nivå som krävs i dagens samhälle. Att beskriva hur människor lyckas menar vi också är viktigt för att ge andra med liknande svårigheter positiva förebilder att identifiera sig med.

Projektet drevs genom Föreningen Läsrörelsen i nära kontakt med Insamlingsstiftelsen Dyslexifonden och i samarbete med Dyslexiförbundet (FMLS), Föräldraföreningen för dyslektiska barn (FDB), Hjälpmedelsinstitutet, Specialpedagogiska Institutet samt Svenska Dyslexiföreningen.

Projektet utformades av leg. logoped, med. Doktor h. c. Ulla Föhrer och leg. Logoped, FD i lingvistik Eva Magnusson som tillsammans har arbetat med bl. a. kompensatoriska hjälpmedel för elever med grava läs- och skrivsvårigheter. De har tidigare skrivit två böcker inom området.