BERÄTTA, LEKA, LÄSA 2013-2015 Sammanfattning

Läsrörelsens projekt BERÄTTA, LEKA, LÄSA är ett nära samarbete med förskolor och bibliotek om närläsning av bilderböcker med barn i åldern 1 till 3 år. Det genomförs från hösten 2013 till och med våren 2015 i alla 31 kommuner i Sörmlands, Västmanlands och Örebro län. Sakkunniga är Susanna Ekström, litteraturpedagog, f.d. universitetsadjunkt Stockholms universitet och Marianne von Baumgarten-Lindberg, redaktör och barnboksexpert. Inspirations- och utbildningskonferenser anordnas. En pedagogisk skrift har tagits fram som delas ut till de förskolepedagoger som deltar och till barnens föräldrar. Bilderböcker med ett rikt språk, uttrycksfulla bilder och goda pedagogiska möjligheter har valts ut*. Alla barn som deltar i projektet får den bok som avdelningen arbetar med. Böckerna och den pedagogiska skriften lämnas till föräldrarna i den egna förskolan. I anslutning till överlämnandet förklarar pedagogerna meningen med projektet. Ett mål är att nå föräldrarna med kunskapen att språkstimulans ska börja tidigt.

En kontaktperson finns på varje deltagande småbarnsavdelning. Kontaktpersonens uppdrag i projektet är att hålla kontakt med föräldrar, bibliotek och med Läsrörelsen. Hon/han deltar i arbetet med projektet och dokumenter vad som sker med barnen under den process som pågår och talar med föräldrarna om detta. Kontaktpersonen deltar i de bägge halva konferensdagarna och delger sedan de övriga i personalgruppen. I konferenserna varvas teoretiska och konkreta inslag. En fördjupning sker från den första till den andra konferensen.

Att arbeta med närläsning (av samma bok under mycket lång tid) bland så små barn i så stor skala, har aldrig gjorts tidigare. Det samma gäller de små barnens pedagoger som ofta har enbart barnskötarutbildning och sällan får ta del av en fortbildning av den här karaktären.

Totalt arrangeras 30 halvdagarskonferenser för förskolepedagoger och bibliotekarier som deltar i projektet. Till det kommer informationsmöten i Arboga inför varje termin Möten som är för chefer inom förskolor och bibliotek, som deltar i projektet.

Huvudbiblioteket i varje kommun inbjuder barn, föräldrar och förskolepedagoger till kulturaktiviteter i form av musik, teater, muntligt berättade och annat som utgår från berättande, lekande och läsande.

Läsrörelsen samarbetar med landstingen i Sörmland, Västmanland och Örebro och deras länsbibliotek. Två länsbibliotekarier och motsvarande från det tredje länet sitter med i styrgruppen, liksom personer som arbetar på hög nivå med förskolor. I arbetsgruppen och i referensgruppen finns personer med bred kunskap av barnbiblioteksverksamhet och med arbete i förskolor. Projektledare är Läsrörelsen ordförande Elisabet Reslegård, med mångårig erfarenhet av landsomfattande folkbildningskampanjer och olika projekt.

En löpande utvärdering görs av docent Barbro Johansson vid Centrum för konsumtionsvetenskap Handelshögskolan Göteborgs universitet och fil. dr. Sandra Hillén vid samma institution. De genomför en etnografisk, kvalitativ följeforskning av projektet. Till och med våren 2014 sker det med medel från PostkodLotteriets Kulturstiftelse och därefter med medel som Läsrörelsen söker.

*Här dansar Herr Gurka av Lennart Hellsing och Poul Ströyer, Kanel och Kanin. Dikter om kroppen av Ulf Stark och Charlotte Ramel och Gummi-Lisa hittar hem av Anna Bengtsson.

hh

Bakgrund BERÄTTA, LEKA, LÄSA

Hösten 2008 ansökte och beviljades Läsrörelsen medel från Kulturdepartementet för att arbeta metodiskt med ett pilotprojekt som aktivt når föräldrar med kunskapen att språkstimulans ska börja tidigt och att bra barnböcker är en lustfylld start för ett fortsatt läsintresse. Målgruppen var riktigt små barn och deras föräldrar, i en inte allt för stor kommun. Läsrörelsen tillfrågade därför Strängnäs som under lång tid arbetat mycket medvetet via biblioteket med läsfrämjande bland barn.

Under 2009 arbetade Läsrörelsen tillsammans med utbildnings- och kulturkontoret i Strängnäs kommun med pilotprojektet BERÄTTA, LEKA, LÄSA som riktade sig till alla barn upptill 3 år och till deras föräldrar. Förskolan och den öppna förskolan var utgångspunkten för ett genomtänkt språk- och läsfrämjande. Vi ville därför genom projektet medverka till att förskolan arbetade ännu mer intensivt med lekberättande, boklek och samtal i samverkan med föräldrarna.

hhh

Kommentarer, pilotprojektet BERÄTTA, LEKA, LÄSA

När vi hösten 2010 redovisade pilotprojektet till Kulturdepartementet

”I pilotprojektet vände vi oss till alla förskolor och öppna förskolor i Strängnäs kommun. Ingen intresseanmälan togs in – vilket vi i Läsrörelsens övriga projekt alltid har gjort – utan vi utgick från att alla avdelningar inom förskolan skulle vara mycket intresserade, vilket de också var men det gick inte att ställa krav på avdelningarna eftersom de inte deltog på frivillig basis.

I det fortsatta projektet anser vi att en intresseanmälan är grundläggande. En kontaktperson ska utses och anmälas från varje avdelning som deltar i projektet. Kontaktpersonen uppdrag i projektet är att hålla kontakt med föräldrar och bibliotek och indirekt med Läsrörelsen. Hon/han ska delta i arbetet med projektet och dokumentera vad som sker med barnen under den process som pågår och även tala med föräldrarna om detta. Kontaktpersonen ska delta i de bägge halva konferensdagarna, gärna tillsammans med någon annan från personalgruppen. Hon/han ska informera föräldrarna om projektet och inspirera dem till högläsning, berättande och till att besöka biblioteket. Kontaktpersonen ska genomföra den slutliga utvärderingen och – om det behövs – delta i de intervjuer som görs.

Från projektet sida ska det tydligare klargöras att det är ett utbildningsprojekt. Det ska klargöras att projektet handlar om närläsning för och med små barn. En tydligare och mer detaljerad presentation av projektet ska göras vid den första av de två konferensdagarna.

Två halva konferensdagar visade sig vara mer lämpligt än en heldag. Detta av två skäl, dels var det svårt för personal inom barnomsorgen att avsätta en hel dag. Dels kan en fördjupning ske från den första till den andra konferensen. I konferenserna varvas teoretiska och konkreta inslag.

Den pedagogiska skrift som togs fram var mycket uppskattad och kommer att i en smärre bearbetning utgöra ett grundmaterial i det fortsatta projektet.

I pilotprojektet ville vi locka föräldrar och barn till biblioteket genom att den bok som varje barn fick i gåva skulle hämtas på biblioteket. Det fungerade inte alltid. I det fortsatta projektet bör böckerna istället hämtas av föräldrarna i den egna förskolan. I anslutning till överlämnandet av boken förklarar pedagogerna meningen med projektet.

Om möjligt är det bra om barnbibliotekarier kan gå ut och presentera projektet för föräldrarna i en stor förskola eller i flera mindre närliggande förskolor.

Medel bör avsättas i projektet så att den skriftliga utvärderingen kan kompletteras med längre intervjuer. Erfarenheten visar att utbildningsnivån är skiftande. I småbarnsgrupperna finns barnskötare, förskollärare och outbildad personal. Det finns en ovana och ett motstånd bland delar av förskolepersonalen att uttrycka sig i skrift och många har där avstått från att besvara enkäten. Trots detta säger många muntligt, av dem som inte svarat, att de blivit inspirerade av projektet.

Av enkätsvaren kan vi också avläsa ett klart samband mellan deltagande vid inspirations- och fortbildningskonferenserna och benägenheten att dokumentera arbetet med barnen på ett varierat och systematiskt sätt.

Utvärderingen genom enkätsvar och intervjuer visar att en överväldigande majoritet är mycket nöjda eller nöjda med skriften, konferenserna och biblioteksinsatserna. Bibliotekets bokdrama har uppskattats av alla som haft möjlighet att delta. Dåliga kommunikationer och personalbrist hindrar många gånger ett biblioteksbesök.

Slutligen vill vi från Läsrörelsens sida säga att samarbetet med Strängnäs kommun har varit mycket givande. Vi har därför bett den arbetsgrupp som funnits från kommunen att utgöra en referensgrupp i det fortsatta projektet. Något som de har tackat ja till.”

hhh

Utvidgning av projektet

Pilotprojektet BERÄTTA, LEKA, LÄSA utföll väl och Läsrörelsen sökte därför bidrag – och beviljades dessa – från Statens kulturråd för en förstudie till en utvidgning av projektet i alla 22 kommuner i Örebro- och Västmanlands län och för att ta fram en genomarbetad ansökan till Allmänna arvsfonden under 2012. Detta planerades tillsammans med Regionbibliotek Örebro-Västmanland och kom under 2011 att även omfatta Sörmlands län och då i samarbete med Länsbibliotek Sörmland. Totalt omfattade projekteringen 31 kommuner.

En styrgrupp tillsattes liksom en arbetsgrupp och en referensgrupp, se nedan.

Arbetet redovisades under 2012 till Statens kulturråd och en ansökan inlämnades till Allmänna arvsfonden i september 2012 och beviljades av Arvsfonden i februari 2013.

hhh

Inledande konferens

En inledande och kostnadsfri heldagskonferens anordnades den 27 augusti i Västerås på Aros Congress Center. Moderator var journalisten Staffan Dopping. Konferensen vände sig till höga politiker och tjänstemän i alla 31 kommuner för att inspirera och motivera dem till att stödja arbetet med projektet. Totalt anmälde sig 109 deltagare. Konferensen fick stort genomslag i lokal press, radio och tv. Något som också bäddade för fortsatt medial uppmärksamhet.

hhh

Styrgrupp

Elisabet Reslegård, ordförande Läsrörelsen, projektledare BERÄTTA, LEKA, LÄSA

Peter Alsbjer, länsbibliotekarie Länsbiblioteket i Örebro län

Åsa Svahn, områdeschef för Skola Sydost i Örebro kommun

 

Ann-Charlotte Wedérus, avdelningschef Kulturenheten Landstinget Västmanland

Ann Redlund, förskolechef Nonrbergs kommun

Majja Neverland, utvecklingsledare Förskola Västerås

 

Ingrid Källström,  bibliotekskonsulent Länsbibliotek Sörmland

Katarina Andersson, enhetschef/Utveckling, Förvaltningskontoret barn- och utbildning Eskilstuna

 

Arbetsgrupp

Från Läsrörelsen 

Elisabet Reslegård, ordförande och projektledare

Victoria Prybil, koordinator

Susanna Ekström, litteraturpedagog, f.d. universitetsadjunkt SU

Marianne von Baumgarten-Lindberg, barnboksexpert

Li Södermark, pressekreterare

 

Från Örebro län

Peter Alsbjer, länsbibliotekarie Länsbiblioteket i Örebro län

Sylvia Blomberg, utvecklingsledare bibliotek, barn/unga, Örebro läns landsting

Åsa Svahn, områdeschef för Skola Sydost i Örebro kommun

 

Från Västmanlands län

Ann-Charlotte Wedérus, avdelningschef kulturenheten i Landstinget Västmanland

Peggü Norman, kulturkonsulent Landstinget Västmanland

Ann Redlund, förskolechef Norbergs kommun

Majja Neverland, utvecklingsledare förskola Västerås

 

Från Sörmlands  län

Ulla Solsmo, Länsbibliotekarie Sörmland

Ingrid Källström, bibliotekskonsulent Länsbibliotek Sörmland

Katarina Andersson, enhetschef/Utveckling, Förvaltningsledningskontoret Barn- och utbildning Eskilstuna

 

Referensgrupp

Christer Hermansson, kulturchef Strängnäs kommun

Alexandra Uhlmann Konjicija, barnbibliotekarie Mariefreds bibliotek, Strängnäs kommun

Gerard Adamse, bibliotekschef Strängnäs kommun

Pia Lenander, förskollärare Länna förskola, Strängnäs kommun

Karin Zetterberg, bibliotekschef Kultur- och fritidsförvaltningen, Eskilstuna stadsbibliotek

 

Britt Wahlström, förskolechef i Eskilstuna kommun

Pia Carlsson, bibliotekspedagog Norbergs kommun

Ewa Kollberg, f.d. konsulent Regionbiblioteket Västra Götaland

 

Följeforskare knutna till projektet

Barbro Johansson, docent Centrum för konsumtionsvetenskap, Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Sandra Hillén, doktor i etnologi Göteborgs universitet

 

 

Projektet BERÄTTA, LEKA, LÄSA finansieras till stora delar av Allmänna arvsfonden och Svenska PostkodLotteriet.  Det genomförs i nära samarbete med kommuner och landsting i Örebro, Västmanlands och Sörmlands län.

Har du frågor ställs dessa till projektets koordinator:
Victoria Prybil
070 – 989 48 44
Email

 

Läs mer…

Den pedagogiska skriften OBS! Copyright Läsrörelsen

Boklista av Susanna Ekström för vidare arbete i förskolan

Pressmeddelanden

 

Konferenser VT15, Berätta, Leka, Läsa
Inledande konferens i Lindesberg 28 jan
Inledande konferens i Eskilstuna 29 jan
Inledande konferens i Strängnäs 4 feb
Andra konferensen i Lindesberg 18 mars
Andra konferensen i Eskilstuna 19 mars
Andra konferensen i Strängnäs den 16 april