Berätta, Leka, Läsa

Läsrörelsens projekt BERÄTTA, LEKA, LÄSA var ett nära samarbete med förskolor och bibliotek om närläsning av bilderböcker med barn i åldern 1 till 3 år. Det genomfördes från hösten 2013 till och med våren 2015 i alla 31 kommuner i Sörmlands, Västmanlands och Örebro län.

Att arbeta med närläsning av samma bok under mycket lång tid, bland så små barn i så stor skala, har aldrig gjorts tidigare. Det samma gäller de små barnens pedagoger som ofta har enbart barnskötarutbildning och sällan får ta del av en fortbildning av den här karaktären.

Inspirations- och utbildningskonferenser anordnades. En pedagogisk skrift togs fram och delades ut till de förskolepedagoger som deltog och till barnens föräldrar. Tre bilderböcker användes i projektet som alla hade ett rikt språk, uttrycksfulla bilder och goda pedagogiska möjligheter. Dessa var Här dansar Herr Gurka av Lennart Hellsing och Poul Ströyer, Kanel och Kanin. Dikter om kroppen av Ulf Stark och Charlotte Ramel och Gummi-Lisa hittar hem av Anna Bengtsson. Alla barn som deltog i projektet fick den bok som avdelningen arbetade med. Böckerna och den pedagogiska skriften lämnades till föräldrarna i den egna förskolan. I anslutning till överlämnandet förklarade pedagogerna meningen med projektet. Ett mål var att nå föräldrarna med kunskapen att språkstimulans ska börja tidigt.

En kontaktperson fanns på varje deltagande småbarnsavdelning. Kontaktpersonens uppdrag i projektet var att hålla kontakt med föräldrar, bibliotek och med Läsrörelsen. Hon/han deltog i arbetet med projektet och dokumenterade vad som skedde med barnen under den process som pågick och kommunicerade med föräldrarna om detta. Kontaktpersonen deltog i de bägge halva konferensdagarna och delgav sedan de övriga i personalgruppen. I konferenserna varvades teoretiska och konkreta inslag. En fördjupning sker från den första till den andra konferensen.

Totalt arrangerades 30 halvdagarskonferenser för de förskolepedagoger och bibliotekarier som deltog i projektet. Dessutom arrangerades informationsmöten i Arboga inför varje termin, riktade till de chefer inom förskolor och bibliotek som deltog i projektet.

Huvudbiblioteket i varje kommun bjöd in barn, föräldrar och förskolepedagoger till kulturaktiviteter i form av musik, teater, muntligt berättade och annat som utgår från berättande, lekande och läsande.

Läsrörelsen samarbetade med landstingen i Sörmland, Västmanland och Örebro och deras länsbibliotek. Två länsbibliotekarier och motsvarande från det tredje länet satt med i styrgruppen, liksom personer med ansvarspositioner inom förskolan. I arbetsgruppen och i referensgruppen fanns personer med bred kunskap av barnbiblioteksverksamhet och arbete i förskolor. Projektledare var Läsrörelsen ordförande Elisabet Reslegård, med mångårig erfarenhet av landsomfattande folkbildningskampanjer och olika projekt. Sakkunniga var Susanna Ekström, litteraturpedagog, f.d. universitetsadjunkt Stockholms universitet och Marianne von Baumgarten-Lindberg, redaktör och barnboksexpert.

En löpande utvärdering gjordes av docent Barbro Johansson vid Centrum för konsumtionsvetenskap på Handelshögskolan Göteborgs universitet och fil. dr. Sandra Hillén vid samma institution. De genomförde en etnografisk, kvalitativ följeforskning av projektet. Till och med våren 2014 skedde det med medel från PostkodLotteriets Kulturstiftelse och därefter med medel som Läsrörelsen sökte.

Bakgrund Berätta, Leka, Läsa

Hösten 2008 ansökte och beviljades Läsrörelsen medel från Kulturdepartementet för att arbeta metodiskt med ett pilotprojekt som aktivt når föräldrar med kunskapen att språkstimulans ska börja tidigt och att bra barnböcker är en lustfylld start för ett fortsatt läsintresse. Målgruppen var riktigt små barn och deras föräldrar, i en inte allt för stor kommun. Läsrörelsen tillfrågade därför Strängnäs som under lång tid arbetat mycket medvetet via biblioteket med läsfrämjande bland barn.

Under 2009 arbetade Läsrörelsen tillsammans med utbildnings- och kulturkontoret i Strängnäs kommun med pilotprojektet BERÄTTA, LEKA, LÄSA som riktade sig till alla barn upptill 3 år och till deras föräldrar. Förskolan och den öppna förskolan var utgångspunkten för ett genomtänkt språk- och läsfrämjande. Vi ville därför genom projektet medverka till att förskolan arbetade ännu mer intensivt med lekberättande, boklek och samtal i samverkan med föräldrarna.

Utvidgning av projektet

Pilotprojektet BERÄTTA, LEKA, LÄSA utföll väl och Läsrörelsen sökte därför bidrag – och beviljades dessa – från Statens kulturråd för en förstudie till en utvidgning av projektet i alla 22 kommuner i Örebro- och Västmanlands län och för att ta fram en genomarbetad ansökan till Allmänna arvsfonden under 2012. Detta planerades tillsammans med Regionbibliotek Örebro-Västmanland och kom under 2011 att även omfatta Sörmlands län och då i samarbete med Länsbibliotek Sörmland. Totalt omfattade projekteringen 31 kommuner.

Arbetet redovisades under 2012 till Statens kulturråd och en ansökan inlämnades till Allmänna arvsfonden i september 2012 och beviljades av Arvsfonden i februari 2013.

Inledande konferens

En inledande och kostnadsfri heldagskonferens anordnades den 27 augusti i Västerås på Aros Congress Center. Moderator var journalisten Staffan Dopping. Konferensen vände sig till höga politiker och tjänstemän i alla 31 kommuner för att inspirera och motivera dem till att stödja arbetet med projektet. Totalt anmälde sig 109 deltagare. Konferensen fick stort genomslag i lokal press, radio och tv. Något som också bäddade för fortsatt medial uppmärksamhet.

Projektet BERÄTTA, LEKA, LÄSA finansierades till stora delar av Allmänna arvsfonden och Svenska PostkodLotteriet. Det genomfördes i nära samarbete med kommuner och landsting i Örebro, Västmanlands och Sörmlands län.