STADGAR FÖR LÄSRÖRELSEN

(fastställda 1999-02-15)

§ 1
Föreningen Läsrörelsen är en ideell förening med syfte att främja läsning hos den svenska allmänheten.

§ 2
Föreningens uppgift är att genom läsfrämjande och utåtriktade åtgärder stimulera till läsande. Det skall bland annat ske genom landsomfattande insatser i samarbete med skola, bibliotek, arbetsliv, näringsliv, organisationer och myndigheter.

§ 3
Föreningen har enskilda medlemmar och är öppen för var och en som önskar stödja dess syfte och engagera sig för dess åtaganden.

Medlemskap erhålles efter intresseanmälan och erläggande av fastställd medlemsavgift.

Medlem kan uteslutas efter beslut av styrelsen, om medlemmen motarbetar föreningens verksamhet eller syfte eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Medlem, som ej erlagt medlemsavgift före 1 september anses ha utträtt ur föreningen.  Vid föreningsmöte äger varje medlem en röst.

Föreningen välkomnar ekonomiska bidrag från enskilda, företag organisationer eller andra som vill stödja verksamheten.

§ 4
Föreningen företräds av en styrelse som väljs på ordinarie föreningsmöte.

Styrelsen ska bestå av ordförande samt 5-9 övriga ledamöter. Vid föreningsmötet år 1999 utses ledamöter för tre år. Från och med ordinarie föreningsmötet år 2002 utses ledamot för ett år i taget.

Det åligger styrelsen att föra medlemsföreteckning samt att föra protokoll från sina möten. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 5
Verksamhetsår är kalenderår.

§ 6
Föreningen väljer en ordinarie revisor med en suppleant.
Årsredovisning och styrelsens verksamhetsberättelse skall överlämnas till revisorn före april månads utgång. Revisionsberättelse skall avlämnas senast tre veckor före ordinarie föreningsmöte.

§ 7
Föreningen skall avhålla ordinarie föreningsmöte senast den 30 juni. Kallelse skall vara medlemmarna tillhanda senast sex veckor före mötet. Dagordning och eventuella övriga handlingar skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före mötet.

Förslag skall ha inkommit till styrelsen senast en vecka efter att kallelsen till föreningsmötet kommit dem tillhanda.

Följande ärenden skall förekomma på ordinarie föreningsmöte:
• Upprättande av röstlängd
• Godkännande av dagordningen
• Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare tillika rösträknare
• Fråga om kallelsen skett i behörig ordning
• Föredragning av årsredovisning
• Föredragning av revisorns berättelse
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
• Val av styrelseordförande
• Val av övriga styrelseledamöter
• Val av revisorer
• Val av valberedning
• Beslut om medlemsavgift
• Förslag
• Övriga ärenden

Styrelsen skall kalla till extra föreningsmöte inom sex veckor om minst hälften av medlemmarna så begär. Styrelsen kan besluta om extra föreningsmöte om den finner så erforderligt. Kallelse till extra föreningsmöte tillsammans med dagordning skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före mötet.

Föreningsmöte får ej besluta om andra ärenden än på dagordningen upptagna.  Beslut fattas med enkel majoritet utom i de fall som anges i §§ 8 och 9. Vid lika röstetal skall lotten avgöra.  Mötesprotokoll skall finnas tillgängligt hos föreningens ordförande senast en månad efter mötet.

§ 8
För ändring av dessa stadgar krävs beslut med en majoritet av minst 2/3 av avgivna röster vid två på varandra följande föreningsmöten med minst en månads mellanrum.

§ 9
För upplösning av föreningen krävs beslut härom med minst 2/3 av avgivna röster vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett ordinarie med minst en månads mellanrum.

I händelse av upplösning av förningen skall dess tillgångar tillfalla annan förening eller verksamhet som arbetar för det i § 1 angivna syftet enligt beslut av det andra av ovannämnda möten.